Back To Top
Inskripsyon 1ye/2em/3em/4em Depozit - Bonis Match ziska $400 • Zis bann nuvo kliyen • Depozit min $10 • Pari 70x • Kondisyon aplike
Triangle Black

Ofer a upar JackpotCity Casino

U Of Exklizif de match de $1600

Of 1 - 100% ziska $400

Of 2 - 100% ziska $400

Of 3 - 100% ziska $400

Of 4 - 100% ziska $400

 1. Kazino la enn mam di grup de Online Kazino ki apartenir a nu (le "Grup"). Grup la nimport kan kapav ofer bann Bonis anrezistreman a nimport ki uswa a tu so bann mam Kazino.
 2. Tu bann nuvo zwer ena 7 zur depi zur uvertir zot kont pu reklam zot bonis anrezistreman de nuvo zwer. Apre sa bonis Anrezistreman la pu nepli valid. Bann lezot promosyon pu disponib pu zwer la me bonis Anrezistreman pu considere kuma perdi.
 3. Note ki a bann fen prezant, enn “Inite Moneter” se enn deviz dezinye par zwer la o moman de lanrezistreman de so Vrai Kont pu vin deviz ki sa zwer la pu servi kan li fer tranzaksyon avec Kazino la.
 4. Bonis de Byenveni pu et otomatikman kredite lor u Kont Bonis kan u fer enn asha de 10 inite moneter uswa plis.
 5. Kan Kazino la pa ofer Inite Moneter prensipal dan u payi, u pu elizib pu zwe et resevwar bonis dan nimport ki deviz de u swa.
 6. Si u uver plizyer kont u pa pu elizib pu Bonis Anrezistreman lor sak kont. Sa ek nimport ki lezot Bonis Anrezistreman li disponib enn sel fwa par zwer ek/uswa par lanvironman kot p servi computer en komen ek/uswa par adres email. Sa of la li pa transferab.
 7. Enn fwa ki u finn resevwar enn bonis anrezistreman depi nimport ki mam Grup Kazino, u bizen satisfer bann exizans adisyonel de minimum nom pari reki avan ki u elizib a bann Bonis Anrezistreman adisyonel ar nu bann lezot mam Kazinos.
 8. Afin ki montan Bonis la kapav et transfere depi u Balans Bonis lor u Balans Cash, u bizen plas omoin 70 (70x) paris ("Minimum Nom Pari Reki"). Par examp, si u depozit 100 et resevwar enn bonus 100 kredi, Minimum Nom Pari Reki pu 70 x 100 = 7000. U kapav ankes tu bann gen atribye a parti Cash de u kont nimport kan, a kondisyon de repon a tu sa bann term ek kondisyon la. Dan le kas kot enn zwer ena enn kont cash positif apre sa 70x exzizans pari la finn konplete ek ki sa zwer la esey fer enn ret, ret de bann gen depi bann Spin Grati pu plafone a 100 Kredi Kazino (dans Zwer la so deviz de zwe) and leres kont cash la pu perdi.
 9. Si u finn ranport enn Spin Gratis, u bizen zwe li 70 fwa (70x) avant ki u kapav ankes tu ban gen ki u finn ranporte avek parti larzan bonis de u kont. ("Minimum Nom Pari Reki")
 10. Par consekan, u pa kapav reklam ou resevwar enn Spin Grati depi sa Kazino la si u finn deza reklam uswa resevwar enn of Spin Grati depi enn lot mam Kazino ek u pankor parye sa Spin Gratis ki u finn reklamer uswa resevwar presedaman uswa so inisyal depozit de o moin 100 fwa kot sa mam Grup Kazino ki finn don u sa of Spin Grati la. Si u kont kot sa Kazino la finn kredite avek enn of Spin Grati pou lekel u (a nu diskresyon, ki pa pu et ekzerse de fason derezonab) pa elizib, Kazino la pu anil sa Bonis Anrezistreman la retrospektivman et tu bann gen ki u finn resevwar apre ki of Spin Grati la in finn et kredite lor u bann kont konserne.
 11. Parye lor tu bann zwe a lexepsyon de Sic Bo, Craps, Baccarat, Casino War ek Red Dog pu et konsidere kuma repon a Minimum Nom Pari Reki ; tutfwa pursantaz Bonis Anrezistreman ki kapav et parye lor certen zwe li kom swit*:
  100%Tu bann Slots*(Exkliyan slot NetEnt ek Jackpot Progresif), Keno ek Kart a Grate (bann zwe*Re-spin slot kont 10%)
  50% NetEnt zwe slot
  8% Tu latab pokers, tu roulettes, tu video/power Pokers (exkliyan All Aces ek Jacks uswa Better video pokers), tu blackjacks (exkliyan Classic Blackjack) ek Casino War
  2% Classic Blackjacks, All Aces video pokers, tu Jacks uswa Better video pokers
  0% tu baccarats, tu craps, Red Dog, Sic Bo ek Jackpot Progresif
  Bann pari plase avek fonksyonalite gamble 0%
  Tu bann MPV zwe (Turnwa Miltizwer) 0%
  Si u zwe ban zwe ki exkli (0%) avan ki u repon a minimum nom pari reki, u aksepte ki kazino la ena drwa pu anil tu ban gen ranporte depi sa bann zwe la a nu diskresyon.
  EMPORTAN: pursantaz kontribisyon ek minimum nom pari reki kapav diferan bazan lor promosyon ek/uswa locasyon zeografik. Dan sa ka la, montan pursantaz ek minimum nom pari reki indike dan promosyon la so Terme k Kondisyon pu aplike. Tuzur refer a bann spesifik Terme k Kondisyon asosye avek sak promosyon pu evit tu malantandi
  *Note ki bann pari plase avec fonksyonalite gamble pa pu konte en faver Minimum Nom Pari Reki.
  **Note kit u bann zwe lor MPV (Turnwa Miltizwer) pa pu konte en faver Minimum Nom Pari Reki.
 12. Apres ki u finn rempli Minimum Nom Pari Reki lor u premye Bonis Anrezistremanm u kapav fer bann ret depi u Kont Cash nimport kan.
 13. Sa of bonis la expirer kan u fer u ret. Tu reklamasyon de sa bonis la apres ki et fe apres ki enn ret fin et demande, ki li swa an kur uswa lin fini et paye, pu koz lanilasyon di bonis. Kan u finn gayn enn Bonis Anrezistreman, ek a kondisyon ki u respekter minimum nom pari reki, montan de retre ki u pu kapav fer pu 6 fwa u premye montan depozit ek tu balans ki reste pu perdi. Sa kolz la pu aplike zis a la diskresyon de zestyon di kazino. Tu ban gen progresif exanpter de sa kloz la.
 14. Si enn retre et sumi avan ki Bonis Spin grati la et kredite lor Kont Bonis, bonis la pu perdi.
 15. U pa pu kapav fer retir oken montan depi u kont ziska swa u finn respekte bann exizans pari uswa u finn zwe avek tu fon dan Kont Bonis la. Bann gen avek bann pari depi Kont Bonis, apres ki Exizans Paris fin et respekte, al direkteman lor Kont Cash.
 16. Si u pa le auken Bonis Anrezistreman ki finn et verse lor u kont par Kazino la, alor u ena le drwa pu fer enn reket ki Bonus Anrezistreman la et anile depi u kont Kazino, a kondisyon ki auken pari pa fin et plase lor swa versman inisyal uswa Bonis Anrezistreman ki asosye. U kapav fer sa an kontaktan servis Kliyan par email uswa chat andirek, kot answit Bonis Anrezistreman la pu et anile. Si ena bann Paris ki fin et plase, alors Bonis Anrezistreman la pa kapav et anile depi lor u kont (swa par retre uswa par reket o sipor staf) ziska ki Minimum Nom Pari asosye avek sa Bonis Anrezistreman la finn et respekte.
 17. Avant ki enn retre et treter, u zwe pu et analize pu bann fason zwe iregilye kuma par exanp plas bann pari egal avek marz nil uswa bann pari kuvertir, ki pu et konsidere kuma bann fason iregilye de zwe pu Minimum Nom Pari Reki pu Bonis Anrezistreman. Parmi bann lezot egzanp de bann fason iregilye de zwe ena plas bann pari inik egal a uswa plis ki 30% de la valer de bonis ki finn et kredite lor u kont ziska ki bann exizans de pari de sa bonis la finn et respekte. Kazino la rezerve le drwa pu deside a so sel diskresyon ki aktivite konstitwe "zwe iregilye"pu Minimum Nom Pari Reki pu Bonis Anrezistreman de tan an tan ek pu retenir tu retre kot zwe iregilye in arive afenki Minimum Nom Pari Reki pu Bonis Anrezistreman et respekte.
 18. Pari maximum kan enn bonis aktivman an zwe li €8 par tur ek 50c lalin. Si sa kondisyon la pa et respekte kapav koz pert de tu bann gen.
 19. Dan le ka ki Kazino la pense ki u pea biz uswa tant pu abiz enn bonis uswa enn lot promosyon, uswa ki li probab ki u benefisye a traver abis uswa mank de bon fwa lor enn politik ze di hazar adopte par Nu, le Grup Kazino kapav a so prop diskresyon, denye, retenir, uswa termin u lakse a bann Servis ek/uswa blok u kont. Dan sa sikonstans la, Kazino pa pu ena oken obligasyon ru ranburs u bann fon ki kapav dan u bann kont an dehor de u montan depozit orizinal.
 20. Si Bonis Anrezistreman la res lor u Kont Bonis pandan 2 mwa uswa plis depi dat ki reklamasyon finn et fe, Bonis Anrezistreman la pu et anile par le Kazino.
 21. Bann lalwa, Term ek Kondisyon di Kazino aplike a sa promosyon la. Dan le ka de enn konfli ant sa bann promosyon Lalwa spesifik a sa Promosyon la, bann Terme k Kondisyon ek bann Lalwa ek Terme k Kondisyon, bann Lalwa spesifik a bann Promosyon, Term ek Kondisyon pu prevalwar mais selman dan la mezir ki sa bann Lalwa, Terme k Kondisyon sa an konfli avek saken.
 22. Dan le ka de enn konfli, desizyon di zestyon di Kazino pu et konsidere kuma konple ek final. Pa pu ena oken korespondans lor sa size la.
 23. Zestyon di Kazino rezerv le draw pu termin uswa sanz sa Promosyon la nimport kan san preavi.

Dernye Mizazur: 2020/06/22