Back To Top
Triangle Black

POLITIK KONFIDANSYALITE DE CITYVIEWS

Dernye revizion: 2022/07/01

ENTRODIKSYON

Bann kompani grup Cityviews, qui enklir tu bann filyal spesifye dan seksyon "Grup", enkliyan so bann kompani afilye (kolektivman, "Cityviews"), propoz bann servis de zwe online, kuma Spin Palace, Ruby Fortune, Mummys Gold, Cabaret Club, Jackpot City, Riverbelle, Lucky Nugget, Spin Casino, Gaming Club ek Spinsports, lor bann website, aplikasyon portab ek ban lezot medya online (kolektivman, bann "Servis").

The Cityviews group profondeman angaze a protez atant de konfidansyalite de so bann utilizater (User(s), you swa your). Par konsekan, nu finn met anplas sa politik de konfidansyalite la, ki dekrir nu bann pratik de proteksyon de done, enklyan kuma nu kolekte, servi, revel et protez ou Enformasyon Personel, osi byen ki u bann drwa par rapor a u Enformasyon Personel.

Dan sa politik de konfidansyalite la, u kapav gayn lenformasyon lor:

 • LE GRUP
 • KI ENFORMASYON NU KOLEKTE?
 • MINER
 • KUMA NU SERVI ENFORMASYON KOLEKTE
 • KOMERSYALIZASYON
 • AVEK KI NU PARTAZ ENFORMASYON
 • TRANSFER ENTERNASYONAL DE LENFORMASYON
 • TEKNOLOZI DE REPERAZ DE BANN PARTI TIERS
 • SERVIS DE BANN PARTI TIERS
 • RETANSYON ENFORMASYON PERSONEL
 • OU DRWA
 • KUMA NU GARD U LINFORMASYON AN SEKIRITE
 • SANZMAN POLITIK DE KONFIDANSYALITE
 • KUMA PU KONTAKT NU

Nu ankuraz u a lire Politik de Konfidansyalite avek atansyon ek servi li pu fer bann desizyon enforme. An vizitan grup the Cityviews so sit web, aplikasyon mobil ek lezot fonksyonalite lor internet, uswa an krean enn kont vya nu bann Servis, u de se fe aksepte nu Politik de Konfidansyalite.

Si u ena kestyon (u byen komanter) apropo ou lenformasyon, u byen lor sa Politik Konfidansyalite la, u kapav avoy li a nu delege de proteksyon de done lor:
FORM

LE GRUP

Grup Cityviews enkli sa bann kompani la:

 • An ka bann zwer kanadyen, Baytree Interactive Limited (69691), enn kompagni anrezistre a Guernsey, avek ladres ofisyel a Ground Floor, Kingsway House, Havilland Street, St Peter Port, Guernsey, ki otorize ek lisansye par Kahnawake Gaming Commission, nimero lisans : 00873;
 • Pu ban zwer dan lezot parti lemond, Bayton Ltd (C41970) ek Digimedia (C45651).
  • Bayton se ene konpanye enrezistre a Malta a ladres 9, Empire Stadium Street, GZIRA GZR 1300, ki otorize ek akredite par Malta Gaming Authority. Nimero akreditasyon MGA/B2C/145/2007;
  • Digimedia se ene konpanye enrezistre a Malta a ladres 9, Empire Stadium Street, GZIRA GZR 1300, ki otorize ek akredite par Malta Gaming Authority. Nimero akreditasyon MGA/B2C/167/2008;
 • Ki bann proprieter ek operater kasino la ek la sal poker lor sit internet ek bann kompagni dan grup la.

KI ENFORMASYON NU KOLEKTE?

Nu kolekte de tip enformasyon depi nu bann itilizater:

 • Enformasyon Personel

  Premye tip lenformasyon se linformasyon ki idantifye uswa ki kapav rezonableman idantifye enn endividi avek rezonab zefor (Enformasyon Personel). Informasyon Personel ki nu kolekte kapav enklir sa bann la:

  • Detay anrezistreman: Kan u ouver enn kont ek anrezistre pu servi bann Servis, nu pu deman u pu furnir nu serten detay lor u, kuma: non ek sirnon, adres email, seks, dat nesans, adres fizik, nimero ID, nimero telefon, travay, etc.
  • ID delivre par guvernman: Dan serten ka, nu pu deman u pu furnir enn kopi de enn ID delivre par guvernman, pu prosesis de verifikasyon de lidentite. Note ki sa linformasyon la li reki pu serten fonksyonalite de nu bann Servis
  • Enformasyon payman: Afin ki u kapav profit de tu bann fonksyon di Servis (e.g plas bann pari, fer bann asha, zwe dan turnwa, etc.), nu pu kolekte enformasyon payman depi u, kuma ou nimero kart kredi ek detay konte labank
  • Enformasyon volonter: Nu osi kolekter enformasyon ki u don nu volonterman. Par egzanp, kan u repon a bann korespondans depi nu, kominik avek nu par email uswa partaz enformasyon adisyonel lor u vya u izaz de bann Servis, kuma lor fonksyonalite chat et dan zwe.
  • Enformasyon laparey: Nu kolekte bann spesifik tip de detay de koneksyon ek enformasyon par rapor a u laparey, software uswa hardware ki kapav idantifye u, kuma: idantifyan iniq u laparey (e.g. ladres UDID, IMEI, MAC), anprint dijital de navigater, adres IP et done geolokasyon.
  • Apel telefonik: Nu anrezistre uswa sirvey bann apel telefonik pu servis kliyan, formasyon ek/uswa rezon de sekirite
  • Rezo sosyal: Kan u anrezistre a traver u kont rezo sosyal (kuma u kont Facebook), pu ki u kapav servi bann Servis uswa konekte a u kont zwer avek sa kont la, nu pu ena akse a bann enformasyon bazik depi ou kont rezo sosyal, kuma u non, dat nesans, foto profil, et lalis u bann kamarad, osi byen ki tu enformasyon u finn fer piblikman disponib lor sa kont la.
  • Anplis, kan u servis bann Servis, u kapav "Envit enn Kamarad" atraver ou rezo sosyal pu li servi bann Servis. Si sa dimun la aksepte u envitasyon, nu kapav obtenir Enformasyon Personel depi li kuma: non, adres email, nimero telefon, et dat nesans. Nu pu servi sa Informasyon Personel la bu bann rezon mensyone ici et revel sa bann enformasyon la zis a bann parti tiers kuma finn explike dan sa Politik de Konfidansyalite la.
  • Enformasyon ki nu kolekte depi bann partie tiers: Nu kolekte bann enformasyon Personel depi bann furniser de servis parti tiers, kuma enformasyon lor u pase de kredi depi bann azans de kredi et lezot enformasyon finansye ki pertinan a provizyon bann Servis, osi byen ki enformasyon ki finn kolekte pu verifye u idantite ek enpes bann aktivite illisit ek illegal.

 • Enformasyon non-personel

  Dezyem tip lenformasyon se bann lenformasyon non-idantiye ek ki pa kapav idantifye konsernan bann itilizater, ki nu kapav ran li disponib uswa rasanble atraver Itilizater la so itilizasyon de bann Servis (Enformasyon Non-Personel).

  Bann enformasyon non-personel ki nu kolekte enklir bann enformasyon teknik ek enformasyon izaz rasanble, ek kapav enklir, parmi bann lezot zafer, itilizater la so operating system, tip de navigater, rezolisyon lekran, langaz navigater ek klavye, itilizater la so 'click-stream' ek aktivite de bann Servis, peryod de tan ki Itilizater la finn vizit bann Serivs ek bann peryod letan asosye, etc.

  Pu evit tu ensertitid, tu bann enformasyon Non-Personel konekte uswa lye a nimport ki Enformasyon Personel pu et konsidere kuma Enformayon Personel osi lontan ki sa koneksyon uswa sa lyen la ekziste.

  Tip Enformasyon Non-personel ki nu kolekte depi uswa lor u:

  • Enformasyon teknik: Pu amilyor fonksiyonalite bann Servis ek pu furnir u avek enn meyer ekperians itilizater, nu pu kolekte bann enformasyon teknik transmi par u laparey, enklian serten enformasyon doftware ek hardware (e.g. tip navigater ek operating system ki u laparey servi, preferans langaz, tan dakse ek non domen sit web depi lekel u finn konekte a bann Servis; etc.)
  • Enformasyon gameplay: Nu enrezistre enformasyon lor gameplay enkliyan, parmi bann lezot zafer, u bann depozit, pari, bonis, dire sesyon zwe ek u bann high scores. Nu osi kapav partaz ek pibliye sa bann enformasyon la a traver nimport lekel parmi nu bann Platform.
  • Enformasyon laparey ek koneksyon: Si u download Software la dan u laparey, nu ena dwra kolekte enformasyon depi laparey ki u p servi, pu bann rezon de sekirite ek deteksyon de frod. Par egzanp, nu kapav kolekte enformasyon apropo lezot software ki p fonksyone an mem tan avek Software la pu ki nu kapav detekte si u pe servi enn software ki asosye a bann aktivite illegal (par egzanp robots, malware, etc.) uswa verifye si koneksyon ki u p servi li a traver enn VPN uswa proxy.
  • Enformasyon analitik: Nu kolekte enformasyon apropo u lizaz de bann Servis, kuma izaz aplikasyon, log files, aktivite itilizater (e.g. paz vizite, kantite letan depanse lor enn paz partikilye, navigasyon online, clicks, aksyon, etc.), peryod letan, alert. etc. Nu kolekte sa enformasyon la pu, parmi bann lezot zafer, troubleshoot bann erer ek bugs osi byen ki pu bann rezon rechers ek analiz apropo ou lizaz de bann Servis.
  • Enformasyon anonim: Nu kapav ran anonim uswa de-identifye enformasyon kolekte par bann Servis uswa par lezot moyen pu ki lenformasyon la pa kav, a li tusel, identifye u. Nu lizaz ek divilgasyon de sa bann enformasyon regrupe uswa de-identifye la zot pa sumi a oken restriksyon su Politik de Konfidansyalite, ek nu kapav revel li a bann lezot san auken limit ek a nimport ki fin, kuma pu bann fin piblisiter uswa komersyal.

MINER

Bann Servis pan fer uswa sible a bann person anba 18 an uswa bann person su laz de konsantiman legal par rapor a litilizasyon de bann Servis de nimport ki zirisdiksyon, se ki pli eleve parmi le de, ("Legalman an az"). Si u pa Legalman an Az, u bizen pa download uswa servi bann Servis ni furnir auken Enformasyon Personel a nu.

Nu ena drwa aksed ek verifye tu Enformasyon Personel ki finn kolekte depi u. Dan le ka ki nu kone ki enn itilizater ki pa Legalman en Az finn partaz nimport ki lenformasyon, nu kapav inyor sa lenformasyon la. Si u ena kit rezon de kwar ki enn miner finn partaz nimporte ki lenformasyon avek nu, silvuple kontakte nu.

KUMA NU SERVI ENFORMASYON KOLEKTE?

Nu servi u Enformasyon Personel pu bann rezon swivan:

 • Pu lans, diriz ek met a zur u kont;
 • Pu furnir ek oper bann Servis (kuma tretman de bann pari ek payman);
 • Pu kominik avek u ek pu gard u enforme de bann dernye miz a zur a nu bann Servis ek of spesyal;
 • Pu komersyaliz nu bann Servis (plis su "Komersyalizasyon"), osi byen ki pu alimant u avek piblisite, enkliyan piblisite komportmantal;
 • Pu fer bann resers analitik, istatistik, pu amelyor ek personaliz bann Servis a u bezwen ek intere (kuma an kompilan bann rapor rasemble lor izaz de serten fonksyonalite de nu bann Servis);
 • Pu bann rezon Zestyon Relasyon Kliyan, ek pu sutenir ek troubleshoot bann Servis ek repon a u bann kestyon;
 • Pu permet nu pu devlop, personaliz ek amelyor davantaz bann Servis baze lor bann itilizater zot preferans ek itilizasyon komen;
 • Pu furnir u avek enn lenvironman zwe responsab
 • Pu kominik avek u ek pu tret nimport ki reket pu ekzers u Drwa Itilizater;
 • Pu identifye ek otantifye u akse a serten fonksiyonalite de bann Servis;
 • Pu detekte ek anpes bann aktivite illisit uswa illegal uswa nimport ki lezot aktivite ki kapav kompromet uswa afeter negativman lintegrite de bann Servis, enkliyan par idantifye bann risk asosye a u aktivite lor nu bann Servis;
 • Pu egzamin bann enfraksyon de nu bann politik ek Akor Itilizater osi byen ki pu enpoz nu bann politik ek Akor Itilizater.
 • Pu egzamin ek rezud bann dispit dan koneksyon ek avek u itilizasyon de bann Servis; ek
 • Kuma li reki par lalwa uswa reglemantasyon (kuma Know Your Customer ("KYC") ek Anti-Money Laundering requirements), uswa reki par bann lezot otorite guvernmantal, uswa pu et konform avek lasignasyon de bann prosesis legal similer oubyen pu repon a enn reket di guverneman.

KOMERSYALIZASYON

Le Grup pu itiliz u Enformasyon Personel, kuma u non, ladres lakaz, adres email, nimero telefon etc., nu mem uswa an itilizan nu bann parti tiers su-tretan avek le bit de furnir u avek bann materyel promosyonel, konsernan bann Servis osi byen ki bann produits, servis, site web ek aplikasyon ki ena lyen avek: (i) lezot kompanie dan le Grup; (ii) White Label Brands; uswa (iii) Grup la so bann partner ek afilye biznes (kolektivman: Afilye Komersyal), ki nu panse kapav enteres u.

Nu osi kapav partaz ek revel Enformasyon Personel avek nu ban Afilye Komersyal pu furnir u avek diferan of komersya, ki nu, uswa nu Afilye Komersyal, panser li apropriye pu u. Nu bann Afilye Komersyal kapav servi sa Enformasyon Personel la pu bann diferan teknik komersyal, kuma email direk, post, SMS ek bann rezon komersyalizasyon telefon.

U kapav met a zur u preferans komersyal nimport kan atraver Servic Kliyan (kot disponib). Kan u swazir pu download Software konformeman a nu bann Servis, software de notifikasyon kapav ossi et telesarze lor u laparey. Sa permet nu pu avoy u notifikasyon apropo nu bann Servis direkteman a u laparey, par egzanp pu enform u apropo bann nuvo fonksiyonalite, mizazur, servis kominikasyon, of ek promosyon.

An telesarzan sa Software la, U aksepte a resevwar notifikasyon. Si u prefer pa resevwar sa bann notifikasyon la, U pu bizen desaktiv notifikasyon software la manuyelman depi u laparey (par egzanp an klikan lyen "what's this" lor notifikasyon u finn resevwar ek apres ki "how to remove" enstriksyon, uswa en swivan "Settings" aplikab ek "Notification Centre" entriksyon desaktivasyon lor U Laparey Dakse).

U kapav ninport kan refiz resevwar bann zofr marketinn depi kot nu u depi nu bann partner dan biznes ek afilye marketinn; nek kontakte nu par nu fasilite Live Chat. U bizin kone ki mem si ou dezabonn u depi nu lalis melinn marktetinn, nu kapav kontinye avoy ou bann mizazur ek notifikasyon konsernan nu bann servis.

AVEK KI NU PARTAZ ENFORMASYON?

Nu pa lwe, van uswa partaz u Enformasyon Personel avek bann parti tiers (Destinater) exsepte kuma finn dekrir dan sa Politik de Konfidansyalite la. Enformasyon Personel pu et revele a selman bann Destinater dan la mezir rekiz for enn rezon spesifik, kuma finn stipile dan sa Politik de Konfidansyalite la.

Nu partaz Enformasyon Personel avek sa bann Destinater Swivan la:

 • White Label Brands, enkliyan tu ban furniser deservis de replasman ki White Label Brands angaz li pu oper le White Label Brands (si aplikab);
 • Bann kompani dan Grup la ek ot kompani afilye;
 • Su-tretan ek bann furniser de servis parti tiers, osi byen ki zot bann su-tretan, ki par egzanp enklir (me pa limite a) cloud computing companies, afilye komersyal, verifikasyon didantite ek servis danpesman de frod, ek lezot verifikater de done;
 • Azans evalwasyon kredi;
 • Furniser servis payman, proseser payman ek labank;
 • A nimport ki parti tiers ki furni servis lye a loperasyon uswa promosyon de laplikab In House Brand uswa le White Label Brands (si aplikab);
 • A nimport ki parti tiers ki organiz bann evenman offline uswa turnwa o non de uswa ensam avek nimport ki kompani dan Grup la;
 • A bann lotel ek kompani aeryen (kuma dan le kontex de bann evenman offline ek promosyon);
 • Oditer, kontrakter uswa konseye de nimport ki prosesis biznes di Grup;
 • A nimport ki parti tierss ki egzamin, deteke uswa anpes bann aktivite illisit uswa illegal (e.g. otorite guvernmantal, lapolis, labank, ek bann lezot organizasyon investigater);
 • Bann otorite responsab de lisans, asosyasyon guvernmantal ek reglemanter, an akor avek bann la lwa ek regilasyon aplikab; ek
 • Bann aster potansyel uswa envestiser dan nimport ki kompani dan Grup la uswa White Label Brand (si aplikab), uswa dan le ka kot enn transaksyon dentrepriz (e.g. lavant de enn parti enportan de nu biznes, fizyonman, reorganizasyon, fayit, konsolidasyon uswa vante de byen de enn di byen uswa dan sa loperasyon la) an relasyon a nimport ki kompani dan Grup la (dan sa ka la, kompani ki pe aste uswa sesyoner pu asim ledrwa ek obligasyon kuma finn dekrir dan sa Politik Konfidansyalite la).

An plis de bann rezon ki finn mensyone dan sa Politik de Konfidansyalite la, nu partaz Enformasyon Personel avec bann Destinater pu nimport ki parmi sa bann rezon la:

 • Sovgard de sa bann enformasyon la de nu kote, par egzanp an itilizan bann furniser cloud computing service;
 • Tretman de sa bann enformasyon la pu ed nu avek nu bann operasyon biznes (e.g. pu tret bann payman ek u bann depozit; otentifye u akse; odit nu bann loperasyon; detekte ek enpes bann aktivite illisit ek illega; etc.);
 • Fer ban resers, diyagnostik teknik uswa analitik;
 • Kominik piblisite sible, osi byen ki bann materyel promosyonel ek enformatif, an akor avek nu bann politik de komersyalizasyon (get anba, su "Komersyalizasyon"); ek
 • Nimport kan nu kwar de bon fwa ki revelasyon neseser pu protez nu bann drwa uswa reklamasyon legal, enpoz nu ban politik (enkliyan nu Akor Itilizater ek Politik de Konfidansyalite), protez u sekirite uswa sekirite lezot, osi byen ki pu egzamin uswa enpes tu ban frod, pu bann rezon de sekirite uswa pu ed nu avek nimport ki lezot problem teknik asosye.

TRANSFER ENFORMASYON

Akoz nu opere partu atraver lemon, li kapav neseser pu transfer u enformasyon personel a bann payi andeor Linyon Eropeen. Proteksyon de done ek ban lezot lalwa de sa bann payi la kapav pa osi kompreansib ki bann se ki dan Linion Eropeen.

Nu fer nu mye pu asire ki u Enformasyon Personel proteze an akordans avek nu politik de konfidansyalite atraver bann moyen kontraktyel (kuma par servi bann kloz kontraktyel apruve par regilater kompetant de transfer de done) uswa par lezot moyen (kuma veye a se ki la zirisdiksyon enpoz ban garanti sifizan pu proteksyon bann done).

Si u senti ki u lavi prive pann trete selon nu politik, u si enn dimun in sey abiz bann servis u finn azir dan enn manyer pa korek, kontakte nu direct lor nu fasilite Live Chat.

TEKNOLOZI DE REPERAZ DE BANN PARTI TIERS

Kan u vizit uswa aksed nu bann Servis (par egzanp kan u vizit nu bann sit web), nu servi (ek otoriz bann parti tiers a servi) web beacons, cookies, pixels, scripts, tags ek bann lezot teknolozi ("Teknolozi de Reperaz.").

Bann Teknolozi de Reperaz permet nu pu otomatikman kolekte bann enformasyon lor u ek lor u bann labitid lor internet, osi byen ki u laparey (par egzanp u ordinater uswa portab), pur bann diferan rezon, kuma afin ki amelyor u navigasyon lor nu Servis, amelyor performans nu bann Servis ek personaliz u lekperians lor nu Servis. Nu osi servi sa lenformasyon la pu kolekte istatistik lor itilizasyon nu servis, fer bann analiz, delivre kontenu ki adapte a u bann zintere ek administre bann servis a nu bann Itilizaters, azans de piblisite, kliyan ek partner.

Nu osi permet bann parti tiers kolekte enformasyon lor u atraver Teknolozi de Reperaz. Pu kon plis vizit nu Cookie Policy.

SERVIS DE BANN PARTI TIERS

Kan u p servi bann Servis, u kapav rankont bann lyen ver sit web, servis uswa aplikasyon de bann parti tiers. Gard a lespri ki sa Politik de Konfidansyalite la pa aplik a oken sit web, servis ou aplikasyon de bann parti tiers, mem si zot aksesib, telesarzab, uswa otreman distribye atraver bann Servis.

Kone ki sit web, servis uswa aplikasyon de sa bann parti tiers la zot indepandan depi le Grup. Nu pa asim oken responsabilite kwa ke se swa an se ki konsern bann kestyon de konfidansiyalite uswa nimport ki lezot kestyon ziridik an se ki konsern bann sit web ek/uswa servis de sa bann parti tiers la. Nu enkuraz u pu lir avek atensyon bann politik de konfidansyalite ek kondisyon dizaz de bann sit web ek/uswa servis de sa bann parti tiers la, akoz zot bann term, pa pu nu, pu et aplike pu u bann enteraksyon avek sa bann parti tiers la.

U bizen tujur egzamin zot bann pratik de konfidansyalite ave atensyon avan ki u furnir a sa bann parti tiers la Enformasyon Personel.

U konsyaman ek volonterman asim tu bann risk kan u itiliz bann sit web, servis uswa aplikasyon de bann parti tiers. U aksepte ki nu pa pu ena oken resposabilite kwa ke se swa a legar de bann site de sa bann parti la ek u izaz de zot.

RETANSYON ENFORMASYON PERSONEL

Si u finn enrezistre avek enn kont atraver nu bann Servis, Grup la pu retenir u bann Enformasyon Personel pandan peryod ki u kont aktif. Anplis, Grup la pu retenir u bann Done Personel pu bann peryod adisyonel, pu permet o Grup de respekte so bann obligasyon legal su lalwa uswa regilasyon aplikab, kuma regilasyon aplikab de zwe, Know-Your-Customer ek Anti-money Laundering.

Anplis, Grup la kapav retenir u bann Enformasyon Personel pu enn pli long dire, etan done ki retenir sa bann lenformasyon la li neseser pu bann entere lezitim de Grup la, kuma prevansyon de frod ek anrezistreman bann done.

Si pu nimport ki rezon u swete siprim ou Enformasyon Personel, avoy nu enn email lor [email protected], ek nu pu fer bann zefor rezonab pu repon a u reket.

U DRWA

U kapav kontakte nu nimport kan par email, ek deman:

 1. Pu aksed uswa siprim nimport ki Enformasyon Personel konsernan u
 2. Pu sanz uswa met a zur nimport ki Enformasyon Personel konsernan u (par egzanp, si u panse ki u Enformasyon Personel inkorek, u kav demande ki li swa korize uswa siprime). Note ki u osi kapav deman ki nu koriz erer konsernan u Enformasyon Personel (eksepte dan ka kot enformasyon la bizen et konserve dan so forma orizinal su bann lalwa ek regilasyon aplikab);
 3. Ki nu pu restrik uswa aret tu izaz ilteryer de u Enformasyon Personel;
 4. Ki nu pu furnir Enformasyon Personel ki u finn don nu volonterman dan enn forma lizib par masin.

Note ki sa bann drwa la pa absoli ek bann reket sisektib a nimport ki egzizans legal aplikab, enkliyan regilasyon zwe ek lezot rapor legal uswa etik uswa obligasyon de konservasyon de bann dokiman. Nu osi kapav rektifye, ranpli uswa retir enformasyon enkomple uswa inekzak, nimport kan ek a nu prop diskresyon, an akor avek nu bann politik entern.

KUMA GARD U ENFORMASYON AN SEKIRITE

Nu pran gran swen pu enplemant ek mentenir sekirite de bann Servis ek u linformasyon. Nu finn met anplas bann dispozitif de sekirite fizik ek teknolozik apropriye pu anpes bann akse non-otorize, pu mentenir sekirite bann done, ek pu servi bann enformasyon nu kolekter lor internet korekteman. Sa bann dispozitif de sekirite la varye bazan lor sensitivite de lenformasyon ki nu kolekte ek garde.

Nu servi bann prosedir de kontrol istendart de lendistri ou asir la sekirite de lenformasyon de nu bann itilizater, kuma:

 • Topolozi rezo sekirize, ki enklir prevansyon entrizyon ek sistem Firewall;
 • Kominikasyon enkripte;
 • Otentikasyon ek Kontrol Dakse
 • Tes odit Extern ek Intern; etc.

Mem si nu pran bann mezir rezonab pu protez enformasyon, nu pa responsab de bann ak de bann selwi ki gayn akse non-otorize uswa ki abiz bann Servis, ek nu pa garantir, exprim, enplik uswa otreman, ki nu pu enpes sa bann akse la.

SANZMAN POLITIK DE KONFIDANSYALITE

Nu rezerv le drwa de sanz sa Politik de Konfidansyalite la nimport kan, donk silvuple, revizit sa paz la suvan. Nu pu don notis de bann sanzman enportan de sa Politik de Konfidansyalite la lor bann Servis ek/uswa nu pu avoy u enn email konsernan sa bann sanzman la lor email adres ki u finn done. Sa bann sanzman enportan la pu pran efe set (7) zur apre ki sa notis la finn envwaye lor nimport ki de bann metod ki finn mensyone lao. Otreman, tu lezot sanzman a sa politik de Konfidansyalite la zot valab depi dat ki finn endike par "Dernye Revizyon", ek u itilizasyon kontini di servis apre dat Dernye Revizyon pu konstitye akseptans de, ek akor a et lye par, sa bann sanzman la.

KUMA KONTAKTE NU

Si u ena bann kestyon zeneral lor nu bann servis u lor bann linformasyon ki nu kolekte lor u ek kuma nu servi li, kontakte nu lor nu fasilite Live Chat u lor nu paz Kontak.

Nu pu esey repon dan enn dele rezonab. Pa ezite to kontakte nu nimport kan. Si u pa satisfe avek nu repons, u kapav apros otorite de kontrol de proteksyon de done aplikab.

CITYVIEWS POLITIK COOKIE

Revize le : 17/01/2022

Entrodiksyon

Kan u vizit uswa aksed nu bann Servis (kuma bann sit web uswa aplikasyon ki opere par nu, uswa kan u interazir uswa angaz avek nu bann konteni), nu servi (ek otoriz bann parti tiers a servi) web beacons, cookies, pixels tags, scripts, tags, API ek bann lezot teknolozi ("Teknolozi de Reperaz").

Bann Teknolozi de Reperaz permet nu pu otomatikman kolekte bann enformasyon lor u ek lor u bann labitid lor internet, osi byen ki u laparey (par egzanp u ordinater uswa portab), pu amelyor u navigasyon lor nu Servis, u navigasyon lor nu Servis, amelyor performans nu bann Servis ek personaliz u lekperians lor nu Servis. Nu osi servi sa lenformasyon la pu kolekte istatistik lor itilizasyon nu servis, fer bann analiz, delivre kontenu ki adapte a u bann zintere ek administre bann servis a nu bann Itilizaters, azans de piblisite, kliyan ek partner.

Nu osi permet bann parti tiers kolekte enformasyon lor u atraver Teknolozi de Reperaz.

Cookies kiete sa?

Cookies se bann tipti dosye de text (kompoze selman de bann let ek sif) ki enn server web mete lor u ordinater uswa portab kan u vizit enn paz web. Kan li et servi, cookie la kapav ran nu bann Servis pli fasil a servir, par egzanp par rapel u preferans de langaz ek reglaz. Ou kapav retruv plis enformasyon lor cookies lor www.allaboutcookies.org.

Bann cookies zot et itilize larzeman pu fer bann site web fonksiyon dan enn fason efisyen. Lizaz de cookies permet u navig ant bann paz avek efisyans. Cookies rapel u bann preferens, ek interazir ant u ek bann Servis pli fasilman ek avek plis efisyans. Cookies osi et itilize pu ede a asire ki bann piblisite ki u truve lor internet zot pertinan a u ek u bann zinteret.

Konservasyon de bann Teknolozi de Reperaz

Nu konserv bann Teknolozi de Reperaz kan u vizit uswa aksed nu bann Servis (par egzanp kan u vizit nu bann sit web) - nu apel sa "First Party Tracking Technologies". Anplis, Teknolozi de Reperaz zot et konserve par bann lezot parti tiers (par egzanp nu bann furniser servis analiz, partner bizness ek azans de piblisite) ki zer bann kontenu lor nu bann Servis - nu apel sa "Third Party Tracking Rechnologies".

Tu le de tip de Teknolozi de Reperaz kapav et konserve swa pur la dirasyon de u vizit lor nu bann Servis uswa pu bann vizit repete.

Ki tip Teknolozi de Reperaz nu servi?

Ena kat prinsipal tip teknolozi trasaz :

 • Bann Teknolozi de Reperaz strikteman neseser
  Sa bann Teknolozi de Reperaz la esensyel pu permet u pu login, navige ek servi bann fonksiyonalite de nu bann Servis, uswa pu furnir enn servis ki u finn demande (kuma u non ditilizater). Nu pa bizin gayn u konsantman pu ki nu kapav servi sa bann Teknolozi de Reperaz la. Sa bann Teknolozi de Reperaz la kapav et servi pu bann rezon de sekirite ek integrite - par egzanp pu detekte enfraksyon de nu ban politik ek pu sipor uswa fonksiyonalite de sekirite.
 • Bann Teknolozi de Reperaz de Fonksyonalite
  Sa bann Teknolozi de Reperaz la permet nu bann Servis rapel bann schwa ki u fer (kuma u langaz) ek furnir bann fonksiyonalite amilyore ek personalize. Par egzanp, sa bann Teknolozi de Reperaz la et servi pu otentifikasyon (pu rapel kan u logged-in) ek siport bann lezot fonksiyonalite de nu bann Servis.
 • Bann Teknolozi de Reperaz de Performans
  Sa bann Teknolozi de Reperaz la kolekte enformasyon lor u aktivite lor internet (par egzanp dirasyon u vizit lor nu bann Servis), enkliyan done de komportman ek mezir dangazman de konteni. Sa bann Teknolozi de Reperaz la et servi pu bann analiz, resers ek pu fer bann istatistik (baze lor bann enformasyon ki finn kolekte).
 • Bann Teknolozi de Reperaz de Komersyalizasyon uswa Piblisiter
  Sa bann teknolozi trasaz la servi pu furni zot bann lof ek bann piblisite personalise an fonksyon zot lintere ek preferens, e osi pu realiz bann kampagn marketin par imel. Zot kapav osi servi pu limit kantite fwa u truv enn piblicite e osi pu mezir efikasite kampagn piblicite la. Nu bann anonser osi servi zot (par exanp bann reso piblisiter) pu kolecte linformasyon lor bann dimun ki truv e interazir avek bann piblicite, ki vizit zot sit web u swa ki itiliz zot aplikasyon. Nu sit web inklir bann fonksyonalite reso sosio kuma bann buton “J’aime” ou “Partager » lor Facebook. Sa bann fonksyonalite la zot swa eberze par enn tier, swa eberze lor nu sit direk. Zot interaksyon avek sa bann fonksyonalite la li rezi par deklarasyon konfidansyalite de sa kompagi ki p furni sa bann fonksyonalite la.
Teknolozi de Reperaz Tip Obzektif
Obzektif Analitik Cookies Teknolozi de Reperaz de Performans

Sa bann Teknolozi de Reperaz la et servi pu kolekte enformasyon konsernan kuma u interzir avek konteni lor nu bann Servis, obzektif datribisyon (par egzanp, URL referans), etc. Nu servi sa lenformasyon la pu kompil bann rapor, kalkil bann reveni payab a nu ek, ed nu amelyor bann Servis ek pu ofer bann prodwi ek konteni personalize.
Lezot cookies First and Third party Tracking Technology Teknolozi de Reperaz Strikteman Neseser

Sa bann cookies non-liste la kapav en izaz lor bann seksyon intern de bann Servis, pu personaliz ek senplifye ekperyans itilizater lor site la an rapelan bann shwa ki u finn fer ek u bann login idantifyan.

Kuma zer ou bann paramet cookie

Zot bizin note ki nu pa rekonet ni reponn a bann signal otomatik de bann navigater an seki konsern bann teknolozi trasaz, i kompri bann demann « Ne pas suivre ». Me selma, u kapav zere ek kontrole bann paramet u bann kukiz dan diferan fason. Pa blye ki si u siprim u blok bann kukiz, sertin u tu bann sit web ki u vizite (u zot fonksyonalite) kapav nepli fonksyone kuma bizin. Si u swete met azur u bann preferans ninport kan, klik isi.

 • Dezativ cookies atraver u navigater
  Laplipar de bann navigater pu furnir u avek kelke enformasyon zeneral lor cookies, permet u kone ki cookies finn sovgarde lor u laparey, permet u siprim zot tu uswa enn par enn, ek permet u blok uswa permet cookies pu tu bann sit web uswa selekter endividyelman bann sit web. U normalman kapav osi desaztiv bann cookies de bann parti tiers separeman. Notez ki bann paramet ofer par enn navigater uswa enn laparey suvan aplik selman a sa navigater uswa laparey la an partikilye.
 • Normalman, u kapav truv enformasyon lor cookies dan seksyon "Help" di navigater. Anba ena kelke lyen a bann navigater ki et itilize suvan:
 • Dezativ cookies de bann parti tiers
  U kapav dezativ serten cookies de siblaz/piblisite de bann parti tiers an vizitan sa lyen swivan la: Network Advertising Initiative.