Back To Top
Inskripsyon 1ye/2em/3em/4em Depozit - Bonis Match ziska $400 • Zis bann nuvo kliyen • Depozit min $10 • Pari 70x • Kondisyon aplike
Triangle Black

Promosyon JackpoyCity Kazino

Bann zwer regilye de JackpotCity pu profit de enn tretman spesyal avek enn gran varyete promosyon disponib. Sa enklir enn Daily Deal, ki enn match offer garanti sak zur. Sa bonis la baze lor zwer la so gameplay ek donk li inik a sak zwer, ek kapav sanze sak zur. Bann zwer kapav osi turn la ru di Bonus Wheel, ki ofer bann gros pri. JackpotCity osi ofer enn gran bonis byenveni a tu bann nuvo zwer, ki et aktive apres zot 4 premye depozit dan kazino la, ek totalizan ziska $1600. Kon pli lor repartisyon de lof anba.

H1 Image

Bonis Byenveni de JackpotCity

Tu bann nuvo zwer dan Kazino JackpotCity pu elizib pu enn bonis de byenveni ziska $1600 avek zot kat premye depozit. Sa of la li disponib enn fwa ki enrezistreman finn reysi, ki bonis la et reklame ek ki 4 premye depozit finn fer, ek mars kumsa:

Depozit 1: 100% Bonis Match ziska $400
Fer enn premye depozit ek JackpotCity pu duble li avek enn bonis ziska $400.

Depozit 2: 100% Bonis Match ziska $400
Gayn plis tan de zwe avek enn dezyem bonis match, osi ziska enn maksimam de $400

Depozit 3: 100% Bonis Match ziska $400
Ankor enn lot of match disponib avek enn trozyem depozit.

Depozit 4: 100% Bonis Match ziska $400
Rekumans tu avek enn lot 100% of match avek enn katriyem depozit.

Minimam depozit reki pu kalifye pu sak bonis se $10, avek bann exzizans de pari de 70x, ek bann of la bizin et reklame avan 7 zur apre anrezistreman de enn nuvo kont.

Triangle Light