Back To Top
Triangle Black

ZWE RESPONSAB

JackpotCity Casino angaz li pu vinn meyer grup divertisman lor internet dan lemonn. Sa ve dir fer tu se ki posib pu don nu ban zwer enn experians zwe agreab, responsab et sir.

JackpotCity Casino totalman sutenir zwe responsab ek pu asire ki u kapav kontin profit enn zwe sir ek zerab, bizen gard an tet sa bann pwen swivan la:

  • Bizen konsider zwe di azar kuma enn divertisman ek pa kuma enn fason pu gayn larzan;
  • Sirvey letan et larzan ki u depanse kan u pe zwe.

Nun osi met an plas sa bann lalwa strik swivan la pu asir enn lenvironman zwe responsab:

ZWE DE BANN MINER

Zwe avek nu li limite a bann dimun ki ena plis ki 18 an, u laz legal mazorite dans zot zirisdiksyon, se ki pli gran ant le de.

Si u servi mem ordinater avek bann kamarad u byen fami ki anba laz legal pu partisip a nu bann zwe et u anvi limit zot akse a sa sit la, u kapav klik isi pur anrezistre avek sa kompanye filtering la.

OTO-EXKLIZYON DI ZWER

Si u pe gayn traka lor u konportman zwe, u kapav opte pu blok u kont zwe. Pandan sa letan la, nu pu fer le neseser pu ki u pa gayn auken materyel piblisite.

Si u pe gayn traka lor u konportman zwe, u kapav konsider enn parmi sa bann posibilite la:

  • Enn period minimum de 24 heure tant de "Met enn poz"
  • Enn minimum de 8 mwa de oto-exklizyon

Limit depozit

Bann zwer osi kapav regler limit depozit maximum nimport kan zot le.

Ou kapav met bann limit pu sa bann period la:

  • Par zur
  • Par semen
  • Par mwa

Pu sanz u limit depozit u pu deman enn exklizyon, u kapav kontakter nu Lekip Asistans 24/7.

Si u pe gayn traka lor u konportman zwe, u kapav pran nu tes oto-evalwasyon.

Terapi pu zwe: https://www.gamblingtherapy.org

Konsey de Zwe Responsab: https://www.responsiblegambling.org/

GamCare (baze dan rwayom ini): 0-845-600-0133 oubyen http://www.gamcare.org.uk