Summa Jackpotow:
Najnowsi zwycięscy:

Mitsuhiro I 12 710 000

Michael T 378 800

Lynne A 208 920

Adam H 208 750

John M 171 765

Tomas H 163 250

Wolfram T 138 800

Zita M 136 000

Jessica S 118 200

Daniel Y 114 360

David C 108 955

Bezpieczeństwo I prywatność

Bezpieczeństwo i prywatność

Postanowienia ogólne

Zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania prywatności i przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. Jeśli użytkownik nie rozumie, w jaki sposób przetwarzamy lub wykorzystujemy dane osobowe nam przekazane, prosimy o przesłanie wszelkich pytań bezpośrednio do nas.

Gromadzone informacje.

Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane lub monitorowane w celach szkoleniowych i/lub bezpieczeństwa. Korzystając z usługi użytkownik wyraża zgodę na ich nagrywanie lub monitorowanie. Kasyno może gromadzić i rejestrować wszystkie połączenia internetowe, dane transakcji, które użytkownik dokonuje za pośrednictwem witryny i dane wizyt użytkownika na stronie.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe uzyskane w odniesieniu do gracza i/lub użytkownika są:

 • przetwarzane z poszanowaniem praw danego gracza
 • zgromadzone tylko w określonym celu zgodnym z prawem
 • przechowywane w sposób bezpieczny
 • wykorzystywane do celów marketingowych na zasadzie opt-out.

Przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych

Podczas procesu rejestracji, a następnie w trakcie korzystania z konta w Kasynie, gromadzone są określone dane osobowe ("dane osobowe"), w tym m.in. imię i nazwisko, data urodzenia, dane kart kredytowych, adres zamieszkania lub inny adres, adres e-mail, numer telefonu lub inne dane kontaktowe. Wszystkie dane użytkownika są gromadzone i przechowywane w bezpiecznym i chronionym środowisku, są poprawne w takiej formie, w jakiej zostały przekazane. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii zarejestrowanych danych osobowych i do ich zmiany. Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe w dowolnym momencie wysyłając do nas e-mail.

Udostępnianie danych osobowych użytkownika odbywa się wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem. Dane będą udostępnianie przede wszystkim innym spółkom z grupy Cityviews Group, partnerom biznesowym i powiązanym spółkom marketingowym, dostawcom usług, konsultantom lub dostawcom, którzy są upoważnieni do finansowego lub innego przetwarzania danych naszym imieniu.

Ze względu na naturę Internetu jego wykorzystanie do gromadzenia i przekazywania danych osobowych może wymagać przekazywania danych osobowych użytkownika poza jego jurysdykcję. Korzystając z niniejszej strony użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w ten sposób. Nie gromadzimy danych osobowych bez wiedzy użytkownika podczas korzystania z naszej strony, nie dzierżawimy, sprzedajemy lub handlujemy z osobami trzecimi danymi osobowymi użytkownika.

Dane osobowe mogą być udostępniane w celu ich przetwarzania następującym osobom lub podmiotom: (i) spółkom z naszej grupy i ich pracownikom, którzy muszą uzyskać takie informacje; (ii) naszym partnerom biznesowym i spółkom powiązanym (zwanym łącznie: "powiązanymi spółkami marketingowymi") dla różnych celów marketingowych (patrz "Zarządzanie relacjami z graczem (CRM) i materiały marketingowe" poniżej) (iii) audytorom, wykonawcom lub innym doradcom prowadzącym audyt naszych spółek; (iv) osobom przetwarzającym płatności, które nam pomagają w przyjmowaniu i dokonywaniu płatności; oraz (v) naszemu organowi wydającemu zezwolenie.

Przetwarzanie danych przez wyżej wymienione osoby lub podmioty, jeśli wymaga tego prawo, regulowane jest przez umowy dotyczące ochrony danych osobowych. W przypadku sprzedaży całości lub części naszej działalności, sprzedaży lub przeniesienia części lub całości aktywów, udziału w fuzji, przejęciu lub przeniesieniu własności przedsiębiorstwa lub w przypadku upadłości, możemy ujawnić i przekazać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika nabywcy, osobie przejmującej lub innej osobie trzeciej zaangażowanej w transakcję.

W takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej lub ogłoszenia zamieszczonego na naszej stronie internetowej o uprawnieniach dotyczących danych osobowych i o tożsamości nowego podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach odznaczając taką opcję tam, gdzie jest ona przewidziana na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, którą użytkownik od nas otrzyma lub w innym dowolnym momencie kontaktując się z nami bezpośrednio.

Zapobieganie nadużyciom

Aby chronić nas i innych użytkowników strony przed oszustwami, w tym przed korzystaniem z kradzionych kart kredytowych lub inną nieuczciwą lub przestępczą działalnością (w tym przed obciążeniem zwrotnym lub innym odwróceniem płatności) możemy sprawdzać dane osobowe użytkownika i udostępniać je innym witrynom gier internetowych, bankom, podmiotom obsługującym karty kredytowe i innym agencjom zapobiegającym oszustwom. Ponadto przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy wymagają, aby instytucje finansowe gromadziły i rejestrowały dane osobowe w celu potwierdzenia tożsamości klienta i zgłaszania podejrzanych transakcji.

Zarządzanie relacjami z graczem (CRM) i materiały marketingowe

Kasyno zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych dla celów CRM.
Nasza strona może zawierać linki do i ze stron internetowych naszych partnerów, reklamodawców i spółek powiązanych. Jeśli użytkownik kliknie na link do tych stron internetowych, należy pamiętać, że każda ze stron ma swoją własną politykę prywatności i że nie ponosimy odpowiedzialności za te polityki. Proszę sprawdzić politykę prywatności przed wysłaniem jakichkolwiek danych osobowych na tych stronach.

Udostępniamy i ujawniamy dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. naszym powiązanym spółkom marketingowym w celu zapewnienia użytkownikowi innych ofert marketingowych, które naszym zdaniem lub zdaniem powiązanych spółek marketingowych mogą być odpowiednie dla użytkownika. Powiązane spółki marketingowe mogą wykorzystywać dane osobowe do różnych technik marketingowych, takich jak mailing bezpośredni, wysyłanie wiadomości SMS i marketing telefoniczny.

Z szacunku do prywatności użytkownika przesyłamy materiały marketingowe wyposażone w środki, za pomocą których można zrezygnować z otrzymywania od nas dalszych ofert marketingowych. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z subskrypcji lub przerwać otrzymywanie ofert marketingowych, kontaktując się z nami bezpośrednio.

Jeśli użytkownik zrezygnuje z subskrypcji, usuniemy jego adres e-mail z naszej marketingowej listy dystrybucyjnej oraz z wszelkich przyszłych list, które możemy udostępniać naszym powiązanym spółkom marketingowym. Może się jednak okazać, że użytkownik musi oddzielnie zrezygnować z ofert marketingowych przesłanych przez nasze powiązane spółki marketingowe. Należy pamiętać, że nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z wpisu na naszą marketingową listę mailingową, możemy mu nadal wysyłać aktualności i powiadomienia związane z usługami.

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że pobierając, instalując lub uzyskując dostęp do naszych usług, upoważnia nas do udostępniania danych osobowych naszym zaufanym partnerom i powiązanym spółkom marketingowym w celach marketingu bezpośredniego.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Bezpieczeństwo użytkownika jako klienta ma dla nas ogromne znaczenie. Środki ochrony w Internecie, takie jak hasła i numery kont, są stosowane w trakcie wszystkich transakcji w celu zapewnienia, aby nikt nie uzyskał dostępu do danych osobowych lub finansowych użytkownika. Po otwarciu konta w Kasynie dane użytkownika są w pełni szyfrowane najściślejszym, 128-bitowym szyfrowaniem SSL dla całkowitego bezpieczeństwa. Gdy dane osobowe są przesyłane za pośrednictwem Internetu, korzystamy wraz z naszym partnerem od handlu elektronicznego z technologii szyfrowania 128-bitowego Secure Socket Layer - SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych. Wszystkie transakcje handlowe w Kasynie internetowym są ułatwione przez Datacash Ltd, czołowego sprzedawcę pieniądza elektronicznego w Internecie. Dostarcza on naszym klientom bezpieczny pieniądz elektroniczny i odgrywa aktywną rolę w zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć. Jego celem jest zapewnienie integralności rachunków klienta i zabezpieczenie płatności na rzecz użytkownika. Risk sentinel, zaawansowane oprogramowanie do zarządzania nadużyciami w Internecie, które chroni klientów Kasyna internetowego przed nadużyciami, zostało wykorzystane na stronie, aby zapewnić użytkownikom stałą ochronę.

Transfer międzynarodowy

Ponieważ prowadzimy działalność za granicą, przekazanie danych osobowych użytkownika innym spółkom z naszej grupy lub osobom, którym zleciliśmy niektóre usługi w celu ułatwienia świadczenia usług użytkownikowi, może okazać się konieczne. Osoby te mogą mieć siedzibę w krajach poza jurysdykcją użytkownika. Prawo ochrony danych osobowych i inne przepisy w tych krajach mogą nie być tak kompleksowe jak w Unii Europejskiej. Jeśli użytkownik zdecyduje się przekazać nam dane osobowe, wyraża tym samym zgodę na przekazanie oraz przechowywanie tych informacji na serwerach znajdujących się poza Unią Europejską - w takich przypadkach dane użytkownika będą przekazywane i przechowywane w sposób bezpieczny, w poufnym i chronionym środowisku.

Zgoda użytkownika

Klikając przycisk "Zgadzam się" podczas procesu rejestracji lub przez dalsze korzystanie ze strony po opublikowaniu niniejszej polityki prywatności (odpowiednio), użytkownik wyraża zgodę na politykę prywatności. To kompletna i jedyna polityka prywatności, która zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. Niniejszą politykę prywatności należy czytać łącznie z naszym regulaminem. Możemy wprowadzać okresowe zmiany w niniejszej polityce prywatności, będziemy informować o tych zmianach, zamieszczając zmienione postanowienia na naszej stronie internetowej.

Zmiana niepoprawnych informacji na koncie

Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych i/lub ma prawo do poprawiania i/lub usuwania nieprawidłowych i/lub niepoprawnych danych.

Pliki cookie ActiveX

Nasz strona internetowa wykorzystuje pliki cookie oraz ActiveX inne elementy m.in. w następujących celach:

 • do identyfikacji języka preferowanego przez gracza, który jest wybierany automatycznie, gdy gracz wraca do Kasyna
 • do przechowywania informacji dotyczących preferencji gracza w celu umożliwienia dostosowania naszej strony do indywidualnych zainteresowań gracza
 • do analizy ruchu na stronie internetowej tak, aby umożliwić nam wprowadzenie odpowiednich usprawnień
 • do funkcjonowania gier (np. flash casino)
 • do obsługi reklam, które w ocenie Kasyna będą interesować użytkownika.

Należy pamiętać, że korzystanie ze strony internetowej lub usług bez zaakceptowania tych elementów może nie być możliwe. Jeśli wymagane są dodatkowe informacje, należy wysłać e-mail bezpośrednio do nas.

Wyłączenie odpowiedzialności prawnej

Proszę zapoznać się z naszymi zasadami oraz regulaminem dotyczącym korzystania i ograniczeń odpowiedzialności związanej z korzystaniem ze strony Kasyna internetowego oraz z oprogramowania.

Inne powiązane strony internetowe

Jeśli na naszej stronie internetowej znajdują się linki do innych odpowiednich stron, niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania po opuszczeniu naszej strony.

Prawo do korzystania z oprogramowania

Użytkownik ma prawo zainstalować i korzystać z oprogramowania oraz z innych treści pobranych z oprogramowania w związku z korzystaniem ze stron internetowych zgodnie z niniejszym regulaminem. Oprogramowanie pozwala na korzystanie z naszych usług hazardowych dostępnych za pośrednictwem stron internetowych ("usługi"). Użytkownik może zainstalować oprogramowanie na twardym dysku lub innym nośniku i tworzyć kopie zapasowe oprogramowania pod warunkiem, że kopie te są używane wyłącznie przez użytkownika w związku z usługami za pośrednictwem komputera, którego użytkownik jest głównym użytkownikiem. Kod, struktura i organizacja oprogramowania są chronione przez prawo własności intelektualnej. Zabrania się:

 • kopiowania, redystrybucji, publikowania, inżynierii wstecznej, dekompilacji, demontażu, modyfikacji, tłumaczenia czy podejmowania prób dostępu do kodu źródłowego w celu stworzenia pochodnych prac kodu źródłowego lub w inny sposób
 • sprzedaży, cedowania, udzielania sublicencji, przenoszenia, rozprowadzania lub dzierżawy oprogramowania
 • udostępniania oprogramowania osobom trzecim za pomocą sieci komputerowej lub w inny sposób
 • eksportu oprogramowania do innego kraju (w formie papierowej lub elektronicznej)
 • używania oprogramowania w sposób zabroniony przez obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownik będzie wyłącznie odpowiedzialny za szkody, koszty lub wydatki wynikające lub będące w związku z niedozwolonym wykorzystaniem oprogramowania.

Typowe Sloty
Nowe gry
Wszystkie gry
POPULARNE GRY
Jackpoty
Video Sloty
Ostatnio grane gry
Ulubione
Blackjack
Ruletka
Wideo Poker
Popularne gry
Pozostałe gry stołowe
Pozostałe gry stołowe
Załaduj więcej gier +

Utwórz darmowe konto w trzech prostych krokach.

Zaloguj się do JackpotCity

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

OTRZYMAJ 6400zł KASYNOWEGO BONUSU!
Bonus:
PODWOIMY TWOJE PIENIĄDZE PRZY PIERWSZYCH CZTERECH WPŁATACH
OZNACZA TO, 4 X 100% BONUSU DO 1600zł, ZA DARMO PRZY KAŻDEJ WPŁACIE
Zagraj teraz
To daje w sumie do 6400zł za darmo!

Proszę włączyć ciasteczka, aby zarejestrować się i zalogować na stronę.