Back To Top
Inskripsyon 1ye/2em/3em/4em Depozit - Bonis Match ziska $400 • Zis bann nuvo kliyen • Depozit min $10 • Pari 70x • Kondisyon aplike
Triangle Black

Banking Sir ek Sekirize

Kazino JackpotCity servi dernye teknolozi enkripsyon SSL (Secure Scokets Layer). Sa ve dir ki tu bann done personel, kuma enformasyon banker, pu tuzur res an sekirite. An plis de sa, Kazino JackpotCity ena enn varyete opsyon depozit ek retre pu swazir pu akomod bezwen de bann zwer, enkliyan kart debi ek kredi, web wallers, ek bann solusyon prepaid. Alor ki bann depozit pu et kredite kazi instantaneman lor zwer la so kont kazino, bann retre kapav pran plis letan, depandan lor la bank spesifik itilize et opsyon de peyman itilize. Pu fer enn depozit, senpleman fer enn seleksyon depi bann opsyon banker avek meyer evalwasyon, anrezistre enn metod de peyman prefere, fer enn depozit ek zwe.

Enformasyon Banker Enportan

Li enportan pu asire ki metod de peyman servi li lor nom propriyeter la so nom, parski auken opsyon de peyman fer a bann parti tiers pa otorize lor Kazino JackpotCity. Tu bann gen pu et peye lor kont ki fin et itilize pu fer depozit, tutfwa, parski dan serten ka sa pa posib, peyman la pu et trete a enn opsyon de peyman alternatif ki finn et furni dan sa bann ka la. Bann zwer bizen asire ki ban kondisyon de miz de tu bann bonis bizen et respekte avan nimport ki retre kapav et efektwye. Akoz sekirite de bann zwer enportant, enn copy de zwer la so ID, osi byen ki enn bil resan kapav et demande avan ki enn retre et trete.

Triangle Light