Back To Top
Inskripsyon 1ye/2em/3em/4em Depozit - Bonis Match ziska $400 • Zis bann nuvo kliyen • Depozit min $10 • Pari 70x • Kondisyon aplike
Triangle Black

Program Fidelite de Kazino JackpotCity

Program fidelite de JackpotCity ofer plizir nivo ek saken don bann zwer loportinite pu kalifye pu bann promosyon exklizif. Sak fwa ki pari plase lor enn zwe kazino, bann pwen et ranporte - sa bann pwen la kapav et esanze, dan bann montan predetermine, pur bann kredi bonis kazino. Note ki parye lor serten zwe kapav ranport plis pwen ki bann pari plase lor bann lezot zwe. Tu bann nuvo zwer pu kumans lor nivo Bronz, et pu gayn 2500 pwen fidelite pu kumanse, o moman ki enn nuvo kont finn anrezistre avek JackpotCity. Parye ek gayn pwen pu permet a bann zwer pas a bann diferan nivo, ki enklir Arzan, Lor, Platinu, Dyaman ek finalman, Prive.

Avantaz Program Fidelite

Li gratwi pu zwen program fidelite Kazino JackpotCity ek bann zwer kapav gayn bann rekonpans adisyonel atraver bann diferan nivo fidelite ki et ofer. Li mars kumsa:

  • Ranport bann pwen lor paris darzan lor bann zwe kazino
  • Bann pwen kapav et esanze, dan bann montan predetermine
  • Kredi bonis pu et akorde pu bann pwen esanze
  • Kredi bonis pu et kredite lor zwer la so balans bonis
  • Bann zwer kapav servi bann kredi bonis la pu kontin zwe

Enn fwa ki enn nuvo kont finn et enrezistre lor Kazino JackpotCity, pu ena 2500 pwen fidelite ki pu et kredite lor zwer la so kont pu demar zot gameplay. Bann nivo de fidelite enklir Bronz, Larzan, Lor, Platinum, Dyaman ek Prive.

Triangle Light